sürece

Bilirsin, ama sürece biz konuşurken, Ne sizin ve kocası arasında ne oldu?

You know, but as long as we're talking, what happened between you and your husband?

Bak, bana ihtiyacın olduğu sürece senin için buradayım, tamam mı?

Look, I'm here for you as long as you need me. Okay?

Tamam, sen mutlu olduğun sürece ben de mutluyum.

Well, okay, as long as you're happy, I am too.

Sen mutlu olduğun sürece ben de mutluyum.

Well, as long as you're happy, I'm happy.

Aşk kimyasal bir süreç ama biraz daha karmaşık bir durum.

Love is a chemical process, but it's a little more complicated than that.

Ben burada olduğum sürece, sana hiçbir şey olmayacak.

As long as I'm here, nothing will happen to you

Nathan, iyi bir koca ve oğluna da iyi bir baba olduğun sürece

Nathan, as long as you're a good husband and a good father to your son.

Ve o burada olduğu sürece kötü bir şey olamaz.

And as long as it's here, nothing bad can happen.

Yapacak en iyi şey agresif olmak ve süreci başlatmak ama bu bir süreç olmalı.

Best thing to do is be aggressive and start the process, but it will be a process.

Sen mutlu olduğun sürece, anne.

As long as you're happy, Mother.