sınırı

Bu Kyle Conrad, senin erkek kardeşin ve Arizona sınırında sınır devriye memuru.

This is Kyle Conrad, your brother and border patrol officer on the Arizona border.

Michigan'da yaşıyor olabilir ama sınırdan on blok uzakta, Adrian bir Kanadalı oluyor.

She may live in Michigan. But ten blocks across the border. Adrian becomes a Canadian.

Sınır falan yok, tamam mı?

There is no line. Okay?

Joanna, Eduardo O'Brian gibi bir adam kişisel arkadaşlarını kontrol ile sınırlı değildir.

Joanna, a man like Eduardo O'Brian isn't limited to checking with personal friends.

Hey, inekler, tahmin edin kimin iki baş parmağı var, sınırlı Fransızcası var ve bugün bir kere bile ağlamadı.

Hey, nerds, guess who's got two thumbs, speaks limited French, and hasn't cried once today.

Bir sınır vardır, evlat.

There's a line, Son.

Çocuklar, Hector için çok geç, ve Carmen de burada olduğu sürece onun da sınır dışı edilme riski var.

Guys, it's too late for Hector, and as long as Carmen is here, she runs the risk of being deported, too.

Birleşik Devletler sınır devriyesi.

United States Border Patrol!

Evet ve planım işe yaradı çünkü sınırı geçtik artık, değil mi?

Yes, and my plan worked because we're over the border now, aren't we?

Varacağımız yer bizim gibi yabancılar için sınırlı bölge değil mi?

Our so-called destination for us foreigners it's in the restricted area, isn't it?