Turkish-English translations for sıvı:

liquid · fluid · water · juices, juice · running · other translations

sıvı liquid

Çok güçlü ve etkili bir sıvı morfin solüsyonu var. Küçük bir şişe, damlalığı var.

There's a very strong, very potent solution of liquid morphine and it's a little bottle.

Evet Bayan Granger, sıvı şans.

Yes, Miss Granger. Liquid luck.

Yangın sezonu, ıslak elbise, sıvı sabun.

Fire season, wet suit, liquid soap.

Click to see more example sentences
sıvı fluid

kan izleri, beyin-omurilik sıvısı, kan, beyin-omurilik sıvısı amniyotik sıvısı, kan,

I see indications of blood, blood, cerebrospinal fluid, amniotic fluid, blood, more blood

Kemik, beyin dokusu, omurilik sıvısı.

Bone, brain tissue, spinal fluid.

Bu bir tür sıvı kesesi, embriyon sıvısı.

This is some sort of amniotic, embryonic fluid.

Click to see more example sentences
sıvı water

Ve sıvı suyun olduğu yerde, yaşam olabilir.

And where there's liquid water, there could be life.

Sıvı suyun hayat için ne kadar önemli olduğunu hatırlayın?

Remember how important liquid water is to life?

Ve sıvı suyun olduğu yerde de okyanuslar olabilir ve de yaşam.

And where there's liquid water, there could be oceans and life.

Click to see more example sentences
sıvı juices, juice

Sıcak burun sıvısı ye, toz.

Eat hot nose juice, dust.

Bruce'un ünlü yaratıcı sıvıları asla serbest kalamazdı.

Bruce's famous creative juices never been released.

Mide özsuları ve salgı bezleri sıvıları.

Gastric juices and glandular secretions.

Click to see more example sentences
sıvı running

Lokal anestezi altında, amniyon kesesi içine ince bir iğne yardımıyla girerek biraz sıvı alıyoruz.

Under local anesthesia,we run a thin needle into the amniotic sac and extract a little fluid.