Turkish-English translations for sara:

sara · epilepsy · epileptic · other translations

sara

Bu senin için iyi bir tecrübe olur Sara.

This should be a good experience for you Sarah.

Merak etme sara. Onu bulacağız.

Don't worry Sarah, we'll find him.

Bu benim yatağım, ama burası ne tapınak ne de babamın sarayı.

This is my bed, but this is not the temple, nor my father's palace.

Sara, ne olduğunu söyledi mi?

Sarah, did he say what happened?

Çok güzel bir adı olan küçük bir otelde kaldık."Kış Sarayı.

We stayed in a small hotel with a grand name, The Winter Palace.

Gelecek yıl, Sara'nın bir oğlu olacak.

Next year, Sarah will have a son.

Başka bir dünyada çocuklar. Yeşim Taşı Sarayı Kung Fu kampına hoş geldiniz!

Uh, in other words, kids, welcome to the Jade Palace Kung Fu camp!

Evet, aslında dünyanın güneş ve eğlence merkezi olan Miami Sahili'nin yeni bir kraliyet sarayı var

Yes, indeed, Miami Beach, the sun and fun capitol of the world, has a new royal palace

Bu, Buckingham Sarayı ve bu da Altın Jübile balonu.

This is Buckingham Palace and that's the Golden Jubilee balloon.

Benim adım Carmen. Bunlar Marcus ve Sara.

My name is Carmen, that's marcus, and sarah.