selamlıyor

Efendim, Kaptan Maxwell bizi selamlıyor.

Sir, Captain Maxwell is hailing us.

Bir şey dil hafızamızı taradı ve bizi selamlıyor.

Something has scanned our language banks and is hailing us.

Kaptan, Yıldızfilosu Merkezi bizi selamlıyor.

Captain. Starfleet Command is hailing us.

Milletvekili Bookman genç seçmenleri Warwick Mall'da selamlıyor.

Representative Bookman greets young voters at the Warwick mall.

Neden herkes onu selamlıyor?

Why is everyone saluting him?

Kral Neptün sizi selamlıyor.

King Neptune welcomes you.

Büyük Şef Uçan Kartal savaşçılarını selamlıyor.

Big Chief Flying Eagle greets his braves.

Dostum, bak, bizi selamlıyor!

Dude, look, she's saluting us!

Kaptan, Degra bizi selamlıyor.

Captain, Degra's hailing us.

Tanaka onları selamlıyor, yüksek rütbeli subaylar olmalılar.

Tanaka's saluting them, they've gotta be ranking officers.