Turkish-English translations for sinyal:

signaling, signals, signal · sign · pulse · reception · indicator · other translations

sinyal signaling, signals, signal

Sanki bir şey bekliyor gibi. Mesaj ya da sinyal gibi bir şey. Bilmiyorum ama kötü bir şey bence.

It's like he's waiting for something, you know, like, a message or a signal of some kind.

Tamam, bir sinyal aldım.

Okay, I got a signal.

Ah, saat on yönünde kuvvetli bir sinyal aldım.

Uh, I got a strong signal at ten o'clock.

Click to see more example sentences
sinyal sign

Başka bir yaşam sinyali.

It's another life sign.

Ama hiç yaşam sinyali yok.

But there are no life signs.

Bunlar insan yaşam sinyalleri.

Those are human life signs.

Click to see more example sentences
sinyal pulse

Ani mide bulantısı ve ishal yaratan bir sinyal yayıyor.

It emits a pulse that creates spontaneous nausea and diarrhea.

Sinyal gibi bir şey.

It's more like a pulse.

Kalkanlar sağlam, sinyal hala aktif.

Shields intact, pulse still active.

Click to see more example sentences
sinyal reception

Cep telefonu sinyali yok trafik kameraları yok.

No cell phone reception.. no traffic cameras.

Dr. Rosen, buradan çok iyi sinyal alamıyorum.

Dr. Rosen, I can't get very good reception here.

Burada sinyal alamaz. Bu imkansız.

You get reception here, that's impossible.

Click to see more example sentences
sinyal indicator

Ama sinyal gösteriyor ki

But the signal indicates

Taramalara göre hiç bir yaşam sinyali yok.

Scans are indicating no life-Signs at all.