sitrat

Hani şu ganadotropik hormonları test edenlerden ya da klomifen sitrat?

Especially ones that look for gonadotropic hormones or clomiphene citrate?

Sitrat fosfat dekstroz.

Citrate phosphate dextrose.

Üzüm suyu, mısır pekmezi, meyve peltesi, sitrik asit, sodyum sitrat.

Grape juice, corn syrup, fruit pectin, citric acid, sodium citrate.