Turkish-English translations for sonra:

then · and · after · later · in · next · so · afterward, afterwards · post · following · behind · past · the rest · thereafter · accordingly · subsequently · epi- · consequently · other translations

sonra then

İki hafta önce söylemiştim ve sonra geçen hafta, üç gün önce, ve sanırım dün, iki kez.

I told you about it two weeks ago and then last week, three days ago, and twice, I think, yesterday.

Evet, güzel, sonra da böyle devam et.

Yeah, good, and then just go like that.

Sonra gel beni gör.

Then come see me.

Click to see more example sentences
sonra and

İki hafta önce söylemiştim ve sonra geçen hafta, üç gün önce, ve sanırım dün, iki kez.

I told you about it two weeks ago and then last week, three days ago, and twice, I think, yesterday.

Ve sonra bir şey oldu.

And then something happened.

Sonra da eve git.

And then go home.

Click to see more example sentences
sonra after

Bak, Peter, Seni görmek istedim.. çünkü daha sonra çok farklı olacak.

Look, Peter, I wanted to see you because it's going to be different after.

Üç günden sonra bu daha iyi olmalı.

So after three days, this better be good.

Bir süre sonra insanlar soru sormaya başladı.

After a while, people started asking questions.

Click to see more example sentences
sonra later

Ve sonra, bilirsin bi kaç gün belki hafta, ya da saat sonra, her neyse..

And then, you know, maybe a couple days later, week later, hour later, whatever it was.

Ve bir hafta sonra

And a week later

Bir hafta sonra da öldü.

And was dead a week later.

Click to see more example sentences
sonra in

Sonra da geri gel, tamam mı?

And then come back in, okay?

Birkaç saat sonra sizi ararım, tamam mı?

I'll call you in a few hours back, okay?

Bunu geri istersen, bir sonraki sokakta kırmızı gömlekli bir çocuk var, motosikleti ona ver ve yarın gel.

lf you want this back, there's a boy in red shirt next street, give the bike to him and come tomorrow.

Click to see more example sentences
sonra next

Hadi, bir sonraki yer için harika bir fikrim var.

Come on, I got a great idea for the next place.

Şimdi, bir sonraki gösteri için bana yardım edecek bir çift gönüllüye ihtiyacım var.

Now, for the next demonstration, I actually need a couple of volunteers To help me out.

Şimdi, bir sonraki adım çok önemli.

Now, the next part is very important.

Click to see more example sentences
sonra so

Yani şey yapmak ve daha sonra hemen geri gel.

So you do your thing and then come right back.

Sonra kız kardeşim hayır dedi, ben evet dedim.

And so my sister said no, so I said yes.

Ve ondan sonra olan şeyler de pek hoş değildi.

And what happened after wasn't so nice either.

Click to see more example sentences
sonra afterward, afterwards

Sonrasında, annem ve babam evlendi. Ve üç yıl sonra da ben doğdum.

Afterwards, mom and dad got married And I was born three years later

Sonrasında, annem ve babam evlendi.

Afterwards, mom and dad got married.

Ve daha sonra da küçük bir piano resitalimiz olacak.

And then afterwards we're having a little piano recital.

Click to see more example sentences
sonra post

O da ne, bir tür travma sonrası şok gibi bir şey mi?

What's that, like some kind of post-traumatic shock kind of thing?

Aslında bu bir çeşit travma-sonrası stres.

It's actually a form of post-traumatic stress.

Bir çeşit travma sonrası sendromu yaşıyor sadece.

She's just having some kind of a post-traumatic response.

Click to see more example sentences
sonra following

Sen burada birkaç dakika bekle sonra beni izle, tamam mı?

You wait here for a few minutes and then follow me, OK?

İşten sonra onu takip edeceğim.

I'll follow him after work.

Dün onu takip ettim, ama sonra kaybettim.

Yesterday, I followed him, but I got lost.

Click to see more example sentences
sonra behind

Evet, sonra da arkasından takımız geldi ve o da teslim oldu.

Yeah, and then our team came in from behind, and he gave up.

Ve sonra onun hemen arkasında Benny, o aptal basket topuyla, gidiyordu

And then right behind her is Benny with his stupid basketball, going

Ama sonra arkamda bir şey gördüm.

Then, I saw something behind me.

Click to see more example sentences
sonra past

ve sonra sen buradasın ve artık geçmiş yok.

and then you're here and there's no past.

Benden geçmiş gitti, sonra başka bir yıl, ve

The year went right past me, then another one, and

Sonra bir gün geçti.

Then a day went past.

Click to see more example sentences
sonra the rest

Ve sonra, elbette Kuzey Amerika'nın geri kalanı.

And then, of course, the rest of North America.

Yoo Hyun-sung yargıcın karısını öldürdü ve bir kaç gün sonra da ailenin geri kalanını öldürdü.

Yoo Hyun-sung killed the judge's wife and killed the rest of the family a few days later

Bir kaç gün sonra, anne dinlenmede ılık öğleden sonra güneşinde.

A few days later and the mother rests in the warm afternoon sun.

Click to see more example sentences
sonra thereafter

Ayrıca ona mesaj ettim ve kısa süre sonra Angela telefonuna baktı.

I also texted her, and then shortly thereafter Angela, like, looked at her phone.

Kısa bir süre sonra, bir grup El-Kaide militanı tarafından saldırıya uğradınız.

Shortly thereafter, you were attacked by a group of al-Qaeda militants.

neyse, kısa süre sonra onu benim için terk etti.

Anyway, shortly thereafter, she left him for me.

Click to see more example sentences
sonra accordingly

Sonra her şey plana göre gitti.

Then everything went according to plan.

Ve rivayetlere göre Krampus kış gündönümünün gece yarısından hemen sonra yok olurmuş.

And according to the stories, Krampus always disappears just after midnight on the winter solstice

Catherine'in saldırı kronolojisine göre, ilk Cammie bıçaklanmış, sonra da Jenn.

According to catherine's attack order, Cammie was stabbed first and then Jenn.

Click to see more example sentences
sonra subsequently

Evet ama kartuş olaylarındaki anlaşmazlıklar ve sonraki olaylar

Yes but the cartridge controversy and the subsequent events

Qin daha sonra Han ve Zhao'yu sırayla fethetti.

Qin then conquered Han and Zhao subsequently.

Ama sonra esrarengizce sarayı terk etti ve bozuk suratla partner oldu

But subsequently left the palace and ganged up with Pockmark

sonra epi-

İlk önce amiodoron sonra epinefrin, kalsiyum, bikarbonat, sonuç yok.

Amiodarone initially, Then epi, calcium, bicarb no result.

Sonra da bana, "Flore mi epe mi?" dedi.

So he says to me, "Foil or epi?" Epee!

sonra consequently

Daha sonra Meitner ve Frisch bunun şaşırtıcı ve korkutucu sonuçları olduğunu farkettiler.

Right then, Meitner and Frisch realised this had astonishing and terrifying consequences.