sunucusunu

Ve şimdi bayanlar ve baylar Grand Otel tarafından sunulan muhteşem bir sürpriz.

And now, ladies and gentlemen a magnificent surprise offered by the Grand Hotel.

Sana farklı, daha iyi bir hayat sunmak için.

To give you a different life, a better life.

Bayanlar ve baylar, Conrad Grayson ve ailesini sunmak benim için bir onur.

Ladies and gentlemen, it is my honor to introduce Conrad Grayson and his family.

Sana yeni bir başlangıç yeni bir hayat sunacak kadar genç biriyim.

I'm young enough to offer you a new start a a new life.

Her zaman bana her şeyi sunmak istemişti.

Always wanted to give me everything.

Üzgünüm Sun ama ben sana bir şey yapmadım.

I'm sorry, Sun, but I didn't do anything to you.

Sen Dr. House'sun değil mi?

You're Dr. House, aren't you?

Sen Sen o'sun, değil mi?

You're You're him, aren't you?

Sayın Yargıç savunma bu fotoğrafları kanıt olarak sunuyor; B, C, D, E ve F.

Your Honor, the defense offers these photographs as defense exhibit B, C, D, E and F.

Bize onunla yeni bir hayat sunuyor. Ama vermemiz gereken büyük bir karar var, değil mi?

She offers us a new life with her but we have a big decision to make, right?