Turkish-English translations for tablo:

painting · picture · table · chart · spreadsheet · statement · tableau · scene · other translations

tablo painting

İşte sen de, ben de uyuşturucuları bu yüzden seviyoruz ve aynı zamanda bu yüzden o tabloyu geri veremem.

That is why you and I love the drugs and that is also why I cannot give that painting back.

Bu tablo buraya ait değil. Ne bu zamana ne de bu mekana.

This painting doesn't belong here not in this time or place.

O gerçek tablo değil.

It's not the real painting.

Click to see more example sentences
tablo picture

Ne güzel bir tablo.

What a lovely picture.

Ne kadar güzel bir tablo!

What a nice picture!

Deri kanepe, senin tabloların ve benim Aziz Ursula ki benim değil.

And the leather sofa and your pictures and my Saint Ursula which isn't mine.

Click to see more example sentences
tablo table

Andy ve onun fotoğrafı itibaren o çok hızlı bir şekilde bu tablo vardı.

From the photo of Andy and he he had this table very quickly.

Ne güzel bir tablo, Peder.

What a nice table, Reverend.

Bir tablo ve bir çift sandalye nasıl olur?

How about a table and a couple of chairs?

Click to see more example sentences
tablo chart

Lütfen seçiniz, Teknik Özellikler, Uçuş Kaydı, Kişisel Dosyalar, Haritalar ve Tablolar.

Please choose from Technical Specifications, Flight Recorder, Personal Files, Maps and Charts.

Bu arada, sen de bu tabloya çalış, özellikle şu bölgeye.

Meanwhile, you study this chart, especially this area right here.

Ben kişisel bir tablo için burada değilim.

I'm not here for a personal chart.

Click to see more example sentences
tablo spreadsheet

Hayır, bu bir tablo örneği.

No, this is a spreadsheet template.

O tablolara ihtiyacın olduğunu biliyorum.

I know you need those spreadsheets.

O tablolara ihtiyacım var.

I need those spreadsheets.

Click to see more example sentences
tablo statement

Gelir tabloları, kâr tahminleri para akışı.

Income statements, profit projections, cash flow

O bir ironi tablosu.

It's a statement of irony.

Hayat onun için sadece bir bir kar-zarar tablosu

Life for him is just a profit-loss statement

tablo tableau

Özgürlüğü simgeleyen canlı bir tablo.

A tableau vivant representing Liberty.

Son bir tablo.

One last tableau.

Ne tablo ama!

What a tableau!

tablo scene

Oldukça güzel bir tablo değil mi?

Quite a good scene, isn't it?

HAYATINI YAŞAMAK Oniki Tablodan Oluşan Bir Film

MY LlFE TO LlVE A film in twelve scenes