Turkish-English translations for tavır:

attitude · manners, manner · behavior · doings · demeanor · act · position · look · behaviour · stance · demeanour · tone · other translations

tavır attitude

Bu adil değil. Adamın kötü bir tavrı var.

That's not fair, the guy has a bad attitude.

Bana tavır yapma, tamam mı?

Don't give me that attitude, okay?

Evet, sende tavır sorunu var.

Yeah, you got an attitude problem.

Click to see more example sentences
tavır manners, manner

İtiraf etmeliyim ki çok hoş bir tavrı var.

I must admit he does have a very pleasant manner.

Biliyorsun, onun profesyonel tavırları.

You know, his professional manner.

Tavırlarına dikkat et.

Watch your manners.

Click to see more example sentences
tavır behavior

Bu, onun tavrını açıklıyor.

That explains his behavior

En iyi tavrını takın, kötü çocuk.

Be on your best behavior, bad boy.

Bu tavır kabul edilemez.

This is unacceptable behavior.

Click to see more example sentences
tavır doings

Ve biz düşmanca tavırları sevmeyiz, Sever miyiz Errol? Hayır, sevmeyiz, John.

And we don't like hostility, do we, Errol? no, we don't, John.

Ve biz düşmanca tavırları sevmeyiz, değil mi Errol?

And we don't like hostility, do we, Errol?

Nerede bütün bu aptal iyimserliğin ve rahatsız edici yapabilirim tavrın?

Where's all that stupid optimism and annoying can-do attitude?

Click to see more example sentences
tavır demeanor

Benim tavır için özür dilerim.

I apologize for my demeanor.

Nerede senin şu kendine güvenen tavrın?

Where's your usual confident demeanor?

Onun tüm bu tavırları

His entire demeanor is

Click to see more example sentences
tavır act

Luke, o sadece bir tavır.

Luke, it's just an act.

Sen ve masum köpek yavrusu tavrın!

You and this innocent puppy act!

Bana prima donna tavrı yapma.

Spare me the prima donna act.

tavır position

Öyle pozitif bir tavrın var ki

You have such a positive attitude.

İşte olumlu tavır budur.

That's a positive attitude.

tavır look

Bak Onların sahne tavırları var Ve ayrıca iyi vasıfları.

Look they have screen persona's and also good qualifications.

Gerçekten kötü bir tavrın var gibi görünüyorsun.

You look like you got a real bad attitude.

tavır behaviour

Davranışları iyi değildir Ve tavırları hoş değildir

Their behaviour's not good And their manners not nice

tavır stance

Ama duruş için, dostum. Tavır için.

But for the stance, man, the attitude.

tavır demeanour

Aksi tavırlarına rağmen, bence az önce ona büyük bir hediye verdik.

Despite that surly demeanour, I think we've just given her a big gift.

tavır tone

Oh, bu yardımsever bir tavır.

Oh, that's a helpful tone.