tekila

O halde bir şişe tekila ve bir elektrikli diş fırçası öneririm.

Then may I suggest a bottle of tequila and an electric toothbrush.

Howie, dinle, bu parayı al gidip bira ve tekila al ve hemen buraya gel.

Howie. Listen. Take this money, go buy beer and tequila, and come right back.

Ah, ben bir limuzin şehir oldu Iki güzel genç bayanlar kapalı tekila vücut çekim yapıyor.

Uh, I was in a limo downtown doing body shots of tequila off two lovely young ladies.

Pardon, iki shot tekila bir de beyaz şarap alabilir miyim?

Sorry, can I have two shots of tequila and a white wine?

Tamam, tekila ve tırmanma. En iyi kombinasyon olduğuna pek emin değilim

Okay, tequila and rock climbing, I'm not exactly sure that's the best combination.

Sen de ona bir tekila kap ya da kokteyl ya da içinde plastik maymun olan bir şey.

And, you, go get her a Tequila sunrise or a daiquiri or something with a plastic monkey.

Evde parti yapmak için, biraz rom ve tekila lazım, değil mi?

To party at home, we'll need to get some rum and tequila, right?

Bir şişe Tekila içinde kapana kısıldı, millet!

He's trapped in a bottle of tequila, everybody!

Güzel bir tekila ve sıcak bir banyo

Now a nice tequila and a hot bath

Iyi, Stephanie görünüşte vuruyor tekila biraz erken bugün ve o paylaşımı değil Onun kaptan ile.

Well, Stephanie apparently is hitting the tequila a little early today and she's not sharing with her captain.