Turkish-English translations for temel:

basics, basic · fundament, fundamental · base, based · foundation · basis · essential · first · ground, grounding · cornerstone · main · primary · principal · elementary · working · baseline · master · primitives · core · elemental · root · rudimentary · substructure · pedestal · other translations

temel fundament, fundamental

Bu insan beyni hakkındaki temel şey gibi bir şey, ama kimse bunu bilmiyor ve kimse bunun hakkında konuşmuyor.

It's like this fundamental thing about the human brain, but no one knows about it and no one talks about it.

Hangi Büyük Tasarım temel iyi ya da kötü, için, bize yapar.

Which makes us for better or worse fundamental to the grand design.

Bu ikna edici bir teori ama temel bir eksiklik var.

It's a persuasive theory but there is a fundamental flaw.

Çünkü sana soracağım bir kaç temel soru var.

Because I've got a few fundamental questions for you.

Ama daha temel bir sorun var.

There's a more fundamental problem.

Ama kadınlar hakkında temel bir gerçeği unuttun.

But you forgot a fundamental truth about women.

Ben temel dini farklılıklar bahsediyorum.

I'm talking about fundamental religious differences.

Aslında, bundan daha temel bir sorun.

Actually, it's more fundamental than that.

Benim hakkımda bazı şeyler değişti, ama temelde ben

Some things have changed about me, but fundamentally I'm

Ve bu, oldukça temel bir paradoks.

And it's a rather fundamental one.