Turkish-English translations for tipik:

typical · classic · typing · characteristic · other translations

tipik typical

Tipik bir uçak meraklısı değil."Yapmak istediğim tek bir uçak ve yalnızca tek bir kişi için

Only one plane I want to make And for only one person Not a typical plane fanatic.

Gövdesi bir tür özel polimer ki bu da tipik karbon elyafından daha güçlüdür.

Shaft is some type of specialized polymer, which is stronger than a typical carbon fiber.

Bu tipik bir aile içi şiddet durumu gibi görünüyor.

It looks like a typical case of domestic violence.

Click to see more example sentences
tipik classic

Bak Nancy Drew, bu tipik bir intihar vakası.

Look, Nancy drew, this is a classic suicide. Textbook.

Ben tipik bir stratejist, fon toplayıcı, belki kampanya yöneticisiyim.

I'm a classic strategist, fundraiser, Maybe campaign manager.

Tipik bir bağımlı kişilik bozukluğu.

A classic dependent personality disorder.

Click to see more example sentences
tipik typing

Gövdesi bir tür özel polimer ki bu da tipik karbon elyafından daha güçlüdür.

Shaft is some type of specialized polymer, which is stronger than a typical carbon fiber.

Hmm, tipik maço tipi.

Hm, typical macho type.

Bu ilgi devinimi, tipik bir şey değil

That type of transference, it's not typical

tipik characteristic

Bak, kenarlardaki bu bükülmeler Einstein-Rosen köprüsünün tipik özelliği. Einstein-Rosen köprüsü.

Look, the lensing around these edges is characteristic of an Einstein-Rosen Bridge.

Bu tipik özellik, "planlı eskitme" diye tanımlanabilir.

This characteristic could be defined as 'planned obsolescence'.