tokmağı

Demek Zach tokmağı eve götürdü, sen ondan çaldın, şimdi de satıyorsun.

So, Zach took the gavel home, you stole it, and now you're selling it?

Rex'in tokmağı kan testinden pozitif çıktı.

Whoa. Rex's mallet tested positive for blood.

Kapı tokmağı yok.

There's no doorknob.

Kapı tokmağı neden parlıyor?

Why is a doorknob shiny?

Ve yargıç tokmağı indirip dedi ki "Kefalet yok.

And the judge bang the gavel and say, "No bail

Seni şapşal, kapı tokmağı bu işte.

You chump, that's the doorknob.

Ameliyat tokmağı, refleks çekici.

Surgical mallet, reflex hammer.

Kapı tokmağı dönüyor ama

The doorknob turns, but

Kapı tokmağı sıkışıyor.

The doorknob sticks.

Kapı tokmağı gibi.

Like a doorknob.