toplamından

İtalya'da, Nazi toplama kampları hakkında bir film yapan bir yapımcı var.

In Italy, there's a producer who's preparing a film on the Nazi concentration camps.

Tamam,, ne toplama am hemen çok bu kitap, nefret her iblis mi?

Okay, so what I'm gathering is pretty much every demon in this book hates you?

Toplamda Bir Milyar Yedi Yüz milyon Dolarlık bir hesabı temsil ediyorlar.

They represent a total deposit of one billion, seven hundred million dollars.

Bu adam, Joan Rivers ve Cher'in toplamından daha fazla estetik ameliyat geçirmiş.

This guy's had more plastic surgery than Joan Rivers and Cher combined.

Ya da farklı bir şey yapmak nerede toplama yapabilirdi.

Or to do something different where you could do the picking.

Evet, nekadar tamamen ve toplam bir sürpriz.

Yes, what a complete and total surprise.

Orada, bir esir toplama merkezimiz var.

We got a prisoner collection center there.

Yani toplam üç çanta vardı?

So, there were three bags total?

Toplam üç yıl.

Three years total.

Toplam dört yıl!

Whole four years!