toplayıcı

İki sene sonra iyi bir top toplayıcı oldum.

After two years I became a pretty good ball boy.

O bir çöp toplayıcı.

He's a rubbish collector.

Neden hiç kadın çöp toplayıcı yok Steve?

Why are there no female garbage collectors, Steve?

Bu şemsiye ne? Bir toplayıcı mı?

Is that what the umbrella is?

Ve o bir toplayıcı.

And he's a picker.

Bu filmde toplayıcı bir kadın daha var, o da ben.

There is another woman gleaning in this film, that's me.

Eğitimde olan Toplayıcı, kayıp şu an ve fiziksel olarak arkadaşı Asher'a saldırmış.

The Receiver-in-Training is missing, and he physically attacked his friend, Asher.

Sen toplayıcı üzerine oynadın, değil mi!

You bet on the picker, didn't you?

Daha önceki Toplayıcı.

The previous Receiver.

Onlar Toplayıcı, Koruyucu.

They're gleaners, Protector.