toplumun

Evet, Özel görev kuvveti riskli bir şey ama kuvvet bize toplumda daha çok iyi şey yapmamız için bir şans veriyor.

Yes, the task force is risky, but it gives us a chance to do a lot of good in the community.

Nasıl bir toplum yaratmak istiyoruz, şu an elimizde bu şans var mı?

What kind of society do we want to create, now that we've got the chance?

Ve bu toplumu tüm üyeleri için bir fırsat için bir fırsat olduğunu anladım.

And i understood this to be an occasion for all members of the community.

Bay Griffin, bu köpek toplum için bir tehlike.

Mr. Griffin, this dog is a danger to society.

Bugün, benim için ve bu toplum için bir rüya gerçekleşiyor.

Today, a dream has come true for me and for this community.

Onlar için artık toplumda yer yoktur, bu da onları oldukça tehlikeli yapar.

There's no place for them in society, which makes them very dangerous.

Ama gerçek şu ki, ben topluma mesaj yollamak için burada değilim.

But the fact is, I'm not here to send a message to society.

Toplumu ikna etmek için en iyi şansımız bu.

This is our best chance to convince the community.

Ancak toplum için bir şeyler yapmak istedim.

But I wanted to do something for society.

Bugün, gelişmiş bir toplum inşa etmek için, gereğinden çok daha fazla kaynağımız var.

We have today more than enough resources to build a far more advanced society.