We also found translations for word toy in English.

toy

Sence bu seni komik, genç ve toy kılmıyor mu?

Don't you think that makes you funny, young and naive?

Zaten senin genç ve toy olduğunu biliyorum.

I already know that you're young and naive,

Sen de o kadar toy değilsin.

And you're not that naive.

Toy bir çocuk.

A green boy.

Ne toy bir aptal.

What a naive fool.

Ben genç ve toy bir kızdım.

I was a young, naive girl.

Na einai kalytero anthropo apo ton patera toy.

Na einai kalytero anthropo apo ton patera toy.

Biraz daha toy, anlıyor musun?

A little more raw, you know?

Einai kalytero anthropo apo ton patera toy.

Einai kalytero anthropo apo ton patera toy.

Hey yakışıklı." "Tatlı, ve çok toy.

Hey handsome" "sweet, naive, so rookie