tuvaletine

Gel de sana tuvalet tam olarak nerede onu göstereyim, tamam mı? Tamam, gel hadi.

Let me show you exactly where the bathroom is, okay? okay, come on.

Hey, bana bir saniye ver, biraz tuvalet kağıdıkağıdı bulmak lazım.

Hey, give me a second, I gotta find some toilet paper.

Evet, ayrıca çatıda solar paneller var ve mikrodalga fırınım var Burada da tuvalet var.

Yes, but there's also solar panels on the roof and a microwave and a bathroom right here.

Muhtemelen tuvalete gitmek için çok geç, değil mi?

It's probably too late to go to the bathroom, right?

Jean orada kalmak istedi, ama orada sadece tek tuvalet var.

Jean wanted to stay out there, but there is only one toilet.

En azından bana bir tuvalet molası verin.

At least give me a bathroom break.

O gerçek bir tuvalet değil.

That is not a real toilet.

Bu kadar büyük evde neden yalnızca bir tane tuvalet var?

Why is there only one toilet in such a big apartment?

Beş dakika içinde, ona tuvalete gitmesi için bir sebep ver.

In five minutes, give him a reason to go to the bathroom.

Belki bazı insanlar buzdolabı insanıdır. Ve diğer insanlar da tuvalet insanıdır.

Maybe some people are fridge people, and other people are toilet people.