Turkish-English translations for uzman:

expert · specialist · specialized · connoisseur · professional · consultant · qualified · specialised · don · technician · authority · analyst · other translations

uzman expert

Ve şimdi, Bugün burada bize katılan başka bir dövüş sanatları uzmanı var. onu tanıtmama izin verin.

And now, there's one more martial arts expert, who's joining us here today. Let me introduce him.

Hadi gel bay uzman tanık,

Come on, Mr. Expert Witness,

Ne zaman uzman oldun sen?

When did you become an expert?

Click to see more example sentences
uzman specialist

İyi bir onkolojist, ondan daha iyi ağrı uzmanı oldukça iyi bir destek grubu ile, değil mi?

Good oncologist, even better pain specialist, And a pretty good support group, right?

Bir uzmana yakın olmak için taşındık buraya.

We moved here to be close to a specialist.

Belki bir uzman

Maybe a specialist

Click to see more example sentences
uzman specialized

Bu yüzden özel bir uzmana ihtiyacım var.

That's why I need a special master.

Görünüşe göre Hamburg, Tokyo ve Las Vegas'taki hastaneler bu az görülen kanser türünde uzmanlar.

Turns out Hamburg, Tokyo, and Las Vegas all have hospitals that specialize in rare cancers.

Kendisi immünolog. Virüs ve bakteri hastalıkları konusunda uzman.

She's an immunologist specializes in viral and bacterial diseases.

Click to see more example sentences
uzman connoisseur

Seni böyle bir sanat uzmanı olduğunu kim bilirdi?

And who knew you to be such an art connoisseur?

Yemek konusunda uzman değilsin değil mi?

Not a connoisseur, are you, with food?

Adam bir sanat sever. Bir uzman.

He's an art lover, a connoisseur.

Click to see more example sentences
uzman professional

Elbette ben bir uzman değilim.

Of course, I'm not a professional.

Doktor Stone, sizin uzman ve profesyonel teşhisinizce Willie Santiago zehirlenmiş midir?

Dr. Stone, in your expert, professional opinion was Willie Santiago poisoned?

Sen bir sağlık uzmanı mısın?

Are you a health professional?

Click to see more example sentences
uzman consultant

Üç hemşire ve bir uzman.

Three nurses and a consultant.

Bir hafta kadar önce John Malan adında bir elmas endüstrisi uzmanı tutukladık.

A week ago, we apprehended a diamond industry consultant named John Malan.

Senato habercisi Brad Fletcher Cilt Bakım uzmanı Rowena ve zengin mirasyedimiz Chilton Gaines.

Senate page Brad Fletcher skin care consultant Rowena and wealthy gadabout Chilton Gaines.

Click to see more example sentences
uzman qualified

Sadece siz bu psikolojik tedavi için uzman bir doktorsunuz.

You are the only doctor qualified for this psychological treatment.

Bu adam uzman bir psikiyatrist değil.

This man is not a qualified psychiatrist.

Ben uzman bir doktorum.

I am a qualified doctor.

Click to see more example sentences
uzman specialised

Ama bu balinalar farklı. Onlar fok avlama konusunda uzmanlar.

But these whales are different, they specialise in hunting seals.

Bunlar banka soygununda uzman bir çete.

They're a gang specialising in bank robbery.

Radyo tertibatlarında uzman, bir KGB Ajanı.

KGB Agent specialising in radio equipment.

Click to see more example sentences
uzman don

Bir köle ya da bir uzman olmak istemiyorum.

I don't want to be a slave or a specialist.

Bir uzmana ihtiyacım yok.

I don't need an expert.

Merak etme. O bir mürekkep uzmanı. Hiçbir şeyden şüphelenmeyecek.

Don't worry, he's an ink specialist and suspects nothing.

Click to see more example sentences
uzman technician

Ya da reaktör teknisyenleri. Silah testi uzmanları İletişim ağı mühendisleri.

Or reactor technicians, weapon test specialists network engineers.

Reinhardt'ın garajı hakkında inceleme uzmanları bir şey dedi mi?

Did the technicians say anything about Reinhardt's garage?

uzman authority

Çok satan yazar, sosyal yorumcu ve evlilik uzmanı Kelly Campbell.

Best-selling author, social commentator and marriage expert, Kelly Campbell.

Amerika'nın rock uzmanları.

America's rock authority.

uzman analyst

Teknik uzman Penelope Garcia, Bu Özel Ajan David Rossi.

Technical analyst penelope garcia, this is ssa david rossi.

En son baktığımda siz bir grafik analizcisiydiniz. Operasyon uzmanı değil.

Last I checked, you were a topographic analyst, not an operations specialist.