vasküler

Genetik testler, vasküler manipülasyon, ama yavaş.

Genetic testing, vascular manipulation, but it's slow.

Kesinlikle vasküler bir problem değil.

Definitely not a vascular problem.

Genetik test, Vasküler manipülasyon.

Genetic testing, vascular manipulation.

Teşekkür ederim, yalnızca biraz Vasküler yapıştırıcı alayım.

Thank you, but I'll just take some vascular adhesive.

Yeni bir vasküler metadoloji konferansı için buraya gelmiştim.

I'm here for a new vascular methodology conference.

En iyi ihtimalle vasküler bir problem.

Best bet is a vascular problem.

House, vasküler malformasyon için tedavi verdik ve bebeğin durumu iyi.

House, we treated for a vascular malformation, and she got better.

Gece yaratığı, tip B, insan kardiyo vasküler sistemi.

Night creature, type B, human cardiovascular system.

Yine de vasküler olabilir.

It could still be vascular.

Yeterince vasküler değil.

Not vascular enough.