Turkish-English translations for yırtıcı:

predatory · prey · ferocious · Ripper · Raptor · other translations

yırtıcı predatory

Zeki yaratıklar, özellikle çok zeki yaratıklar yırtıcı olurlardı.

Intelligent creatures, particularly very intelligent creatures, would be predatory.

Hayır, bu yırtıcı içgüdü değildi.

No, this wasn't predatory instinct.

İri yarısın ve ben de "yırtıcı eşcinsel" dediklerindenim.

You're hunky and I'm what they call "predatory gay.

Click to see more example sentences
yırtıcı prey

Bu adam bir yırtıcı hayvan, sen de onun avısın.

The guy's a predator and you're his prey.

İki "Yırtıcı Kuş" yaklaşıyor.

Two birds of prey approaching.

Onlar yırtıcı kuşlar gibi.

They're like birds of prey.

Click to see more example sentences
yırtıcı ferocious

Ama doktor, büyük tavşanlar kurt gibi bir yırtıcı olabilir mi?

But, doctor, rabbits as big and as ferocious as wolves?

Demek, o yırtıcı bir vahşi değil.

So, he's not a ferocious beast?

Küçük yırtıcı hayvanlar.

Small, ferocious animals.

Click to see more example sentences
yırtıcı Ripper

Yırtıcı faaliyeti tespit ediyorum

I'm detecting Ripper activity

Yağmur Kadın, Yırtıcılar'ın geçidinin buralarda bir yerde olduğunu söyledi.

Look, Rain Lady said the Rippers' sub-gate was around here somewhere.

Yırtıcılar, kana susamış, insan yiyici kapkaççı, mutant yaratıklardan oluşan şeytani bir ordudur.

The Rippers are a demonic army of bloodthirsty, human-eating, "purse-snatchin', mutant creatures".

yırtıcı Raptor

Yüzlerce yırtıcı için kıymetli bir kış meskeni.

Precious winter quarters for hundreds of raptors.