yada

Sadece bir süre için, belki bir yada iki yıl, geri dönmek için güvenli olana kadar.

Uh uh Just for a while, maybe a year or two, until it's safe for us to come back.

Bir yada iki gün ver.

Give it a day or two.

Yani, ne düşünüyorsun? bu bir, yada bu bir?

So, what do you think? This one, or this one?

Ya şimdi yada asla.

Hey, it's now or never.

Muhtemelen bir yada iki gün daha fazla değil.

Probably not more than a day or two.

Yani bir yada iki gün.

I mean, a day or two.

Yada bir erkek ve bir kadın.

Or with a man and a woman.

Şimdi yada asla, Efendim.

It's now or never, sir.

Yarın sana bir yada iki şey göstereceğim.

Tomorrow I'll show you a thing or two.

Yaklaşık dört yada beş gün önce.

About four or five days ago.