yaklaşıyoruz

Büyük bir doğum günü partisi yaklaşıyor diye duydum.

I heard there's a big birthday party coming up.

O her neyse, çok büyük ve bize hızlı bir şekilde yaklaşıyor.

Whatever it is, it's big and it's coming at us fast.

Doğum günün yaklaşıyor ve ben sana bir hediye almadım daha.

Your birthday is coming and I haven't got you a present yet.

Yaklaşan bir savaş var. Korkunç bir savaş.

There's a war coming, a terrible war.

Yaklaşan bir savaş var John.

There is a war coming, John.

Bir, iki, üç yaklaş.

One, two, three, back in.

Lütfen yaklaş ve beni bir daha öp.

Please just come here and kiss me again.

Kot pantolon giyen bir adam ve gri bir kazak Kurbanına arkadan yaklaştı

A young man wearing jeans and a gray sweater approached the victim from behind

Yıldız filosu komutanlığı, Ben Amiral James T. Kirk, Bir Klingon gemisi ile dünyaya yaklaşıyoruz.

Starfleet command, this is Admiral James T. Kirk, on route to earth aboard a Klingon vessel.

Tamam, gerçek olan şey için yaklaş.

Okay, come in for the real thing.