yankesiciler

Çünkü eğer bir yankesici arıyorsak sihirbazdan iyi bir şüpheli olur.

Because if we're looking for a pickpocket, that magician makes a good suspect.

Ama yankesiciler hakkında bir şey bilmiyorum.

But I don't know anything about pickpockets.

Polisler, muhabirler, seçmenler, muhbirler, yankesiciler vardı

There were cops, reporters, voters, informants, pickpockets

Kendimi iyi hissetmiyorum. Yankesici, hırsız, soyguncular, katiller.

I don't feel good. pickpockets, thieves, robbers, murderers.

Hırsızlar ve yankesiciler, insanlığın tortuları Hepsi sığ, sarhoş bir uyuşukluk içinde bir arada.

Thieves and cutpurses, the dregs of humankind, all mixed together in a shallow, drunken stupor.

O bir yankesici.

He's a pickpocket.

O mükemmel bir yankesici.

He's an excellent pickpocket.

Ve bir yankesici!

And a pickpocket!

Birkaç sarhoş, Birkaç park bileti, yankesici bir çift.

Some drunks, some parking tickets, a couple of pickpockets.

Çok hafif dokunuşların olmalı, kasa hırsızı ya da yankesici gibi.

You must use a light touch, like a safecracker or a pickpocket.