Turkish-English translations for yapma:

doing · making · building · exercise · made · transaction · performing, performance · construction · fake · artificial · other translations

yapma doing

Hayır, lütfen, yapma, lütfen. Lütfen bunu yapma.

No, please don't, no please, don't do this.

Evet dostum, bunu yapma.

Yeah, man, don't do it.

Lütfen, yapma bunu, Iütfen.

Please, don't do it. Please!

Click to see more example sentences
yapma making

Ve sen o zamandır yapmayı düşünüyorsun Komik bir şey mi oldu?

And since you've been thinking of making it has anything funny happened?

O iyi bir şeyler yapmaya çalışıyordu.

He was trying to make something good.

Şimdi, aynı hatayı iki kere yapma.

Now, don't make the same mistake twice.

Click to see more example sentences
yapma building

daha iyi olmaya çalışıyorsun Charlie için iyi bir şeyler yapmaya çabalıyorsun.

trying to be better, trying to build something better for Charlie.

Burada bir kaç nükleer silah yapmaya yetecek kadar var.

There is enough here to build several nuclear weapons.

Bir tane yapmaya başladım.

Well, I started building one.

Click to see more example sentences
yapma exercise

Ertesi gün Samantha da biraz egzersiz yapmaya karar verdi.

The next day, samantha decided to get some exercise as well.

Daha fazla egzersiz yapmayı deneyin, yoga ya da biraz Pilates olabilir.

I'd probably try a little more exercise. Maybe some yoga? Or Pilates?

Ben egzersiz yapmaya gidiyorum.

I'm going to exercise first.

Click to see more example sentences
yapma made

Yapma, buraya gelmek için büyük bir karar verdin.

Come on, you made a big decision to come here.

Guillaume, hatalar yapıldı, itiraf ediyorum. ama sana yalvarıyorum, bir tane daha yapma.

Guillaume, mistakes have been made, I confess, but I'm begging you, don't make another one.

Ama ne oldu da bunu yapmaya karar verdin?

But what made you decide to do that?

Click to see more example sentences
yapma transaction

Ben sadece alışveriş yapmaya çalışan bir müşteriyim.

I'm simply a customer trying to conduct a transaction.

Yapma Tegan, işim var burada.

Jesus Tegan im transacting here

yapma performing, performance

Dr. Lee Cho In Dr. Lee Sun Woo'in ameliyatını yapmayı reddettiği doğru mu?

Dr. Lee Cho In refused to perform Dr. Lee Sun Woo's surgery, is that true?

Hiç Khon yapmayı denedin mi?

Have you ever performed Khon, Gaan?

yapma construction

Bay O'Brien, Trent Annunzio'yu öldürmek için ilk önce devasa bir robot yapmaya çalıştınız mı?

Mr. O'Brien, did you first attempt to construct a massive robot to kill Trent Annunzio?

Evet, Trent Annunzio'yu öldürmek için ilk önce devasa bir robot yapmaya çalıştım.

Yes, I first attempted to construct a massive robot to kill Trent Annunzio.

yapma fake

Roberts sahte Kirli Ay ile ne yapmayı planlıyordu?

What was Roberts planning doing with the fake Moon dirt?

yapma artificial

Artık benim için yapma düşeşler yok

No more artificial duchesses for me