Turkish-English translations for yargıç:

judge · honor · honour · magistrate · justice · bench · Commissioner · other translations

yargıç judge

Tamam, sadece onu bu gece geri al Tommy yoksa yargıç polisi arayacak.

All right, just get it back, Tommy, tonight, or the judge will call the police.

İyi geceler Yargıç.

Good night, Judge.

Çünkü, evet, babam var Beni kapıdan, ama seni istiyorum yargıç için bana göre sen, benim kendi yararları biliyorum.

Because, yes, my father got me in the door, but I want you To judge me based on, you know, my own merits.

Click to see more example sentences
yargıç honor

Bu çok tehlikeli bir adam Sayın Yargıç.

This is a very dangerous man, Your Honor.

Evet efendim, sayın yargıç.

Oh, yes, sir, Your Honor.

Ve bugün burada olan da budur sayın yargıç.

And that's what we're seeing here today, Your Honor.

Click to see more example sentences
yargıç honour

Bu çok karmaşık bir dava, Sayın Yargıç.

Well, it's a very complicated case, Your Honour.

Evet, teşekkür ederim Sayın Yargıç.

Yes, thank you, Your Honour.

Bunu biliyorum, Sayın Yargıç.

I know that, Your Honour.

Click to see more example sentences
yargıç magistrate

Baş Yargıç, bu korkunç hata için sizden özür diliyorum ve

Prime Magistrate, I apologize for this terrible mistake, and

Bir sulh yargıcı olarak bu ayrıcalığınız var.

That's your privilege, as a magistrate.

Senin için, Yargıç, kötü bir hasat iyi bir hasattır.

For you, Magistrate, a poor harvest is an abundant harvest.

Click to see more example sentences
yargıç justice

Yargıç Lamb bir saat önce aradı.

Justice Lamb called an hour ago.

Lütfen, Yargıç Dogg. Leela ve arkadaşları tamamen masum.

Please, Justice Dogg, Leela and her friends are completely innocent.

Adım Baş Yargıç Adler.

I'm Chief Justice Adler.

Click to see more example sentences
yargıç bench

Kürsüye yaklaşmak için izin istiyorum, Sayın Yargıç?

Ooh. Permission to approach the bench, Your Honor?

Unutma, eğer Horfield yargıç kürsüsündeyse

Remember, if Hawfield's on the bench

Kürsüye gelebilir miyim sayın yargıç?

May we approach the bench,your honor?

yargıç Commissioner

DNA'lar yargıç Surrillo, Harvey Dent ve Emniyet Müdürü Loeb'e ait.

The DNA belongs to Judge Surrillo, Harvey Dent and Commissioner Loeb.

Yargıçlar", "Bolşevikler"ve" Yahudiler" de öyle.

Commissioners", "Bolsheviks", and "Jews" as well.