yeniliğe

Peki, kim, veya ne bu inanılmaz evrimsel yenilikten sorumlu?

So who, or what, was responsible for this incredible evolutionary innovation?

Yenilikler risk almayı gerektirir Allie, bunu sen de biliyorsun.

Well, innovation requires risk, Allie. You know that.

Bu yalnızca geçici bir yenilik atılımı.

That's just a temporary novelty bounce.

İki numaralı yenilik nedir?

What's innovation number two?

Bu bir yenilik, evet. Fakat ünü giderek artıyor.

It's a novelty, yes, but her reputation grows.

O yeniliğin bir kısmı genelde bir günah keçisi bulmaktır.

Part of that reform usually means finding a scapegoat.

Evet, bu bir yenilik.

Yes, it's a novelty.

Bazı yenilikler yaptık, ama bu bir süre önceydi.

We did some renovations, but that was a while ago.

Yeni fırsatlar, yeni okullar, yenilik.

New opportunities, new schools, just new.

Hepimiz yenilik istiyoruz. Yeni bir şey bulmak.

We all wish for novelty, To find something new