Turkish-German translations for çevirmek:

übersetzen · drehen · umgeben · wählen · schalten · Wende · umwandeln · wenden · other translations

çevirmek übersetzen

Benim için çevirebilir misin?

Können Sie für mich übersetzen?

Bir Rus şiirini çeviriyor.

Er übersetzt russische Poesie.

Grete, Schtz'in kitabını çevirmeye devam ediyordu.

Grete Maigret übersetzte weiterhin Julia Schütz' Bücher.

Click to see more example sentences
çevirmek drehen

Aynı anda sola çevireceğiz.

Gleichzeitig nach links drehen.

Biraz daha yaklaş. Başını çevir.

Etwas näher, den Kopf drehen.

Peki, ileri, çevir ve yukarı.

Ok, einschlagen, drehen und hoch.

Click to see more example sentences
çevirmek umgeben

Evet, rahipler ve Vedeklerce çevrilmiş bir sürü çekiç ve çivi.

Viele Hämmer und Nägel, umgeben von Mönchen und Vedeks.

Etrafım Georgetown'lu cahillerle çevrilmiş.

Ich bin umgeben von Georgetown-Philistern.

Sessizlik bir metnin çevresini kuşatıyor bir metnin okunuşu.

Die Stille, die einen Text umgibt das Lesen eines Textes.

çevirmek wählen

Kellerman'ın numarasını çevir.

Wähle Kellermans Nummer.

Fitz, Hayward'ın numarasını çevir.

Fitz, wähle Haywards Nummer.

çevirmek schalten

Gördüm.İletişim modunu içe dönük moda çevir.

Verstanden. Schalte um auf Autistic Mode!

Bart, Finans kanalına çevir şunu.

Bart, schalte um auf den BörsenkanaI.

çevirmek Wende

Arabayla çevrede dolaştım ve hemen buraya geldim.

Ich wendete meinen Wagen und eilte hierher zurück.

çevirmek umwandeln

Çünkü sanal güverteyi, maddeyi daha kalıcı bir şekle çevirmesi için programlayamazsın.

Weil Sie Holodeck-Materie nicht in etwas Permanentes umwandeln können.

çevirmek wenden

Yani Otto'yu Munson'a karşı çevireceğiz.

Also wenden wir Otto gegen Munson.