Turkish-German translations for çiftlik:

Farm · Hof · Bauernhof · gut · Bauernhöfe · Betrieb · other translations

çiftlik Farm

Çiftlikten geriye hiçbir şey kalmadı, ki bu güzel bir şey.

Von der Farm ist nichts mehr übrig, und das ist gut so.

Ama o sadece küçük, pis bir çiftlik.

Aber das ist doch bloß 'a kleine Farm.

Macy'nin annesi Cumberland, Maryland'de bir çiftlikte yaşıyor.

Macys Mutter lebt auf einer Farm in Cumberland, Maryland.

Click to see more example sentences
çiftlik Hof

Reich, çiftliğe el koyuyor. Doppl'ın on kilometre batısında.

Ein vom Reich beschlagnahmter Hof, zehn Kilometerwestlich von Dopl.

Bu çiftlik benim, koca burun.

Das ist mein Hof. Kartoffelnase!

Çiftlik çok güzel görünüyor Janet.

Der Hof sieht toll aus, Janet.

Click to see more example sentences
çiftlik Bauernhof

Burası bir çiftlik evi.

Dies ist ein Bauernhof,

Orası bir çiftlik, öyle değil mi?

Es ist doch ein Bauernhof, oder?

Bruno, orasının bir çiftlik olduğunu sana kim söyledi?

Bruno, wer hat dir gesagt, das sei ein Bauernhof?

Click to see more example sentences
çiftlik gut

Çiftlikten geriye hiçbir şey kalmadı, ki bu güzel bir şey.

Von der Farm ist nichts mehr übrig, und das ist gut so.

Ülkenin en iyi çiftlik somonunu satıyoruz, hepsi bu.

Wir verkaufen den besten Farmer-Lachs des Bezirks.

O zamana kadar güzel bir koyun çiftliği işletiyordum.

Bis dahin hatte ich eine gute Schafzucht betrieben.

Click to see more example sentences
çiftlik Bauernhöfe

İnekler, çiftlikler, meralar.

Kühe, Bauernhöfe, Weideland.

Yüzlerce millik alanda çiftlikler ve pirinç tarlalarından başka bir şey yok.

Auf hunderten von Kilometern nichts außer Bauernhöfe und Reisfelder.

Yaşıyor, çiftlikler, köyler, hatta yüzlerce işçinin evleriyle birlikte bir fabrika kasabası bile.

Ja, Bauernhöfe, Dörfer, sogar eine Industriestadt mit hunderten von Arbeiterhäusern. Ist dies rechtmäßig?

çiftlik Betrieb

O zamana kadar güzel bir koyun çiftliği işletiyordum.

Bis dahin hatte ich eine gute Schafzucht betrieben.