Aang

Senatör Aang kırmızıyı çok sever.

Senator Aangs Lieblingsfarbe ist rot.

Aang sana bir şey sormak istiyor.

Aang muss dich etwas fragen.

Sokka ve Aang ile birlikte güvenli bir yere gitmelisiniz.

Du und Sokka müsst Euch mit Aang irgendwohin in Sicherheit bringen.

Yapma Aang, buradaki herkes et yiyor.

Komm schon Aang, jeder isst hier Fleisch

Aang, tüm gece uyanık kalmak senin için hiç iyi değil.

Aang, die ganze Nacht wach zu bleiben, kann nicht gut für dich sein.

Seni tekrar görmek güzel, Aang.

Schön Dich wieder zu sehen, Aang.

Şimdi sen saldır Aang.

Und jetzt Angriff, Aang!

Ne oldu, Aang. Kabuslar.

Was ist passiert, Aang?

Peki sen Avatar mısın Aang?

Also Bist du der Avatar, Aang?

Aang, bu doğru değil..

Aang, das ist nicht wahr.