Tatar

Tek gözlü Tatar ile karşılaştılar. Hep beraber eğlendiler.

Sie trafen einen Bojaren, einen einäugigen Tataren.

Yang Klanını yok etmek Tatar İmparatorluğunun önündeki en büyük engeli ortadan kaldıracak.

Die Vernichtung des Yang-Clans entfernt das größte Hindernis des Khitan-Reiches.

Lahana, tatar, ıspanak ve bezelye.

Kohl, Kartoffeln, Spinat und Erbsen.

Louis, tatar yayını getirmişsin.

Louis, du brachtest deine Armbrust.

Yelu Yuan'ın ölümüyle birlikte Tatar ordusu lidersiz kalmıştı.

Nach Yelu Yuans Tod war die Khitan-Armee ohne Anführer.

Mekanik tatar yaylarından bile daha güçlüler.

Mit mehr Durchschlagskraft als eine Armbrust.

İki gün boyunca kan tattım.

Zwei Tage schmeckte ich Blut.

Tatar kürkü, değil mi?

Ein tatarischer Pelz, nicht?