anımsatıcı

Yazar orijinal ve dışavurumcu imgeler oluşturmak için anımsatıcı ve kesin kelimelerseçmiş.

Ein Schriftsteller wählt präzise und anschauliche Worte, um originelle und ausdrucksstarke Bilder hervorzurufen.

Bana Edgar Allan Poe'yu anımsattı.

Erinnert mich an Edgar Allan Poe.

Foley bana şu Carl Tillman'ı anımsattı.

Foley ließ mich an Carl Tillman denken.

Bana Arshile Gorky'yi anımsattı.

Erinnert mich an Arshile Gorky.

Mashed Potato'yu anımsıyor musun?

Kennst du Mashed Potato? Nein.

Bu bana eskileri anımsattı.

Das frischt Erinnerungen auf.