asırlardır

Bu Blutbad-Bauerschwein kavgası asırlardır sürüyor.

Diese Blutbad-Bauerschwein-Fehde reicht Jahrhunderte zurück.

Asırlar önceydi bu arada.

Jahre her, nebenbei bemerkt.

Biz asırlarca bekledik, ama sen sessizliğini korudun!

Jahrhunderte haben wir gewartet, aber Du schweigst!

Bir asırlık, unutulmuş deniz yaratığı.

Eine uralte, vergessene Kreatur des Meeres.

O, asırlar önceydi Kaptan ve doğru da değil.

Das ist Jahrhunderte her, Captain, und stimmt nicht ganz.

Bu tuz bize asırlardır yardım etti.

Das Salz hat uns jahrhundertelang geholfen.

Ve bir asırlık iyi tutumumuz fikrinizi değiştirmedi mi?

Und ein Jahrhundert Wohlverhaltens hat ihre Meinung nicht geändert?

Asırlar oldu ama sadece parkta.

Schon ewig, aber nur im Park.

Bir zamanlar, asırlar önce Amerika'nın en sevilen ulusal eğlencesiydi Wesley.

Früher, vor Jahrhunderten, war das eine der beliebtesten Sportarten Amerikas, Wesley.