bölgeyi

En önemli bölgelerimizin tanınmış ailelerini temsil ediyorlar.

Sie repräsentieren gefeierte Häuser unserer wichtigsten Herrschaftsgebiete.

Burası çok tehlikeli bir bölge.

Dies ist ein gefährlicher Ort.

Bu bölgeyi avucumun içi gibi bilirim.

Ich kenne dieses Gebiet wie meine Westentasche.

Çok tehlikeli bir bölgeye giriyoruz.

Wir betreten ein sehr gefährliches Gebiet.

Seralar ve jeneratörler. Bazı bölgelerde sokak lambaları var.

Gewächshäuser, Generatoren, sogar einige Straßen sind beleuchtet.

Bölgesel his kaybı yeni bir semptom.

Örtliche Anästhesie ist ein neues Symptom.

İzotop profili, coğrafi bölgeyi sınırlandırmamıza yarayacak.

Ein Isotopenprofil wird uns erlauben mögliche geographische

TEKTRONİK. ABD HÜKÜMETİ YASAK BÖLGE. GİRİLMEZ

TECTRONICS, US-REGIERUNG SPERRZONE, KEIN ZUTRITT

Burası hastane, savaş bölgesi değil.

Dies ist ein Krankenhaus, kein Kriegsgebiet.

Burada bir başlık var 'Bölge Mahkemeleri' diye.

Hier ist eine Spalte für 'Bezirksgericht'.