bağlantısı

Kitle kaynaklı gizli erişimle kamuya ait bir Wi-Fi bağlantısını hacklemiştim.

Ein öffentliches Wi-Fi-Signal gehackt, dabei einen Crowdsourcing-Stealth-Prozessor genutzt.

Bu videocu heriflerin çirkin bağlantıları var.

Diese Videoleute haben widerwärtige Verbindungen.

Emredildiği gibi beş dakikada bir bağlantı sinyali gönderiyorum.

Ich habe wie befohlen alle fünf Minuten ein Kontaktsignal gesendet.

Her şey bir şekilde bağlantılı.

Alles ist irgendwie verbunden.

Aramızda bir bağlantı var.

Wir haben eine Verbindung.

Her bağlantı bize yeni bir tecrübe sağlıyor.

Jede Verbindung wird uns neue Erfahrungswerte bringen.

Son bir bağlantıya ihtiyacım var.

Ich brauche noch eine Verbindung.

Burada güvenilir bir Yunan bağlantım var.

Ich habe einen griechischen Kontaktmann hier.

Birileri bağlantı kurmaya çalışıyor.

Jemand versucht Verbindung aufzunehmen.

Yeni bir bağlantı?

Eine neue Verbindung