barındıracak

Başka bir sürü yol var senin Senin barın için para biriktirmen için.

Es gibt viele andere Möglichkeiten, wie du Geld für deine Bar auftreiben kannst.

Ben barın arkasında çalışıyorum.

Ich arbeite hinter der Bar.

Bu bağışıklık aktaran bir gen barındıran polimeraz bir reaksiyon

Es ist eine verbundene PCR-Reaktion mit einem immunregulierenden Gen.

Son iki bölme de dürbünü ve susturucuyu barındıracak.

Die letzten zwei Teile enthalten Teleskopvisier und Schalldämpfer.

İçinde barındırdığı enerji altı kamyon kömürden daha fazla.

Diese Tablette enthält mehr Energie als sechs Wagenladungen Kohle.

Şimdi arkanı dön ve ellerini barın üstüne koy.

Umdrehen und Hände auf die Theke legen.

Orada barın arkasında büyük bir akvaryumda küçük bir balık var.

Hinter der Bar ist ein großes Aquarium mit einem kleinen Fisch.

Bu barın burada ne işi var?

Was macht diese Stange hier?

Barın nerede olduğunu biliyor musun?

Wissen Sie, wo die Kneipe ist?

Bu adam barın sahibi.

Das ist der Inhaber.