Turkish-German translations for belirlemek:

identifizieren · bestimmen · setzen · festsetzen · angeben · other translations

belirlemek identifizieren

Bilgisayar, Parada sistemindeki en büyük gezegeni belirle.

Computer, identifiziere den größten Planeten im Parada-System.

Yetkililer tetikçinin kimliğini Klaus Bachmann olarak belirledi.

Die Behörden haben den Schützen als Klaus Bachmann identifiziert.

Khalid, Omar ve kimliği belirlenemeyen beyaz tenli bir kadın.

Khalid, Omar und eine nicht identifizierte, weiße Frau.

Click to see more example sentences
belirlemek bestimmen

Ve tabii dikey seyyaliyetinizi belirlemek, güçlendirmek ve modernize etmek için

Und wir bestimmen und bekräftigen und optimieren Ihre vertikale Fluidität.

Kırmızı gitar ve şeker torbası grubun estetik duruşunu belirledi.

Die rote Gitarre und das Pfefferminzbonbon bestimmten die Ästhetik der Band.

Tek bir gün, o bir an hayatının geri kalanını belirledi.

Dieser eine Tag, dieser eine Moment, bestimmte den Rest seines Lebens.

belirlemek setzen

Yaşamımın, önceden belirlenmiş bir limiti yok, Doktor.

Meiner Existenz wurde keine vorbestimmte Grenze gesetzt.

Bay. Paris en yakın Borg gemisinin yerini belirleyin ve bir rota çizin.

Mr Paris, lokalisieren Sie das nächste Borgschiff und setzen Sie einen Kurs.

Kallisko için bir rota belirleyin.

Kurs auf die Kallisko setzen.

belirlemek festsetzen

Evet, biz sürüyü vermeden önce ordu levazımı için bir fiyat belirlemek zorundayım.

Ja. Ich muss den Preis festsetzen, bevor wir die Herde rübertreiben.

Tarih daha sonra belirlenecektir.

Das Datum bleibt festzusetzen.

belirlemek angeben

Lütfen şimdiki durumu belirleyin.

Bitte derzeitige Situation angeben.