biter

O zaman her şey biter.

Dann ist alles vorbei.

Onlar olmadan, galaktik madenciliğin işi biter.

Ohne sie ist Galactic Mining erledigt.

Bu konuşma burada biter.

Dieses Gespräch ist vorbei.

Benim açımdan Cenova burada biter.

Für mich ist Genua hiermit erledigt.

Her teknolojinin devri biter John.

Jede Technologie altert, John.

Ve böylece biter B'Elanna Torres'in kurtuluşu, Yarı Klingon, B'Elanna Torres, Yarı insan,

Und so endet die Rettung von B'Elanna Torres, halb Klingonin, halb Mensch.

İki dakika içinde işim biter.

Ich bin in zwei Minuten fertig.

Bu orospu çocuğunu öldürdüğünde, her şey biter.

Wenn du den Mutterficker tötest, ist alles vorbei.

Eğer o tetiği çekersen Sal eğer o tetiği çekersen, herşey biter, bunu biliyorsun.

Denn wenn du abdrückst Wenn du abdrückst, ist das alles hier vorbei!

Louise, bu şey ne kadar çabuk başlarsa o kadar çabuk biter.

Louise, je schneller diese Sache beginnt, desto schneller ist sie vorbei.