Turkish-German translations for deve:

Kamele, Kamel · other translations

deve Kamele, Kamel

Ama develeri var.

Sie haben Kamele.

Sana hiç İngiliz deve kervanından bahsettim mi?

Hab' ich dir schon den vom englischen Kamel-Korps erzählt?

Sallah, deve yok dedim, beş deve var! Saymayı bilmiyor musun?

Sallah, ich sagte, keine Kamele, aber das sind fünf Kamele!

Click to see more example sentences