Turkish-German translations for felaket:

Katastrophen, Katastrophe · Desaster · Unglücke, Unglück · Tragödien · Verderben · Naturkatastrophe · other translations

felaket Katastrophen, Katastrophe

Ben burada daha büyük bir felakete bakıyorum.

Ich sehe hier eine größere Katastrophe.

Bu felaket olmayan olay bir felaket!

Dieses Nicht-Desaster ist eine Katastrophe!

Bir felaket oldu. Pekala.

Eine Katastrophe ist geschehen.

Click to see more example sentences
felaket Desaster

GOİ, bizim açımızdan politik bir felaket olabilir.

OTI könnte ein politisches Desaster für uns werden.

Yıllık rapor tam bir felaket.

DerJahresabschluss ist ein Desaster.

Bu bir felaket, Sean.

Es ist ein Desaster, Sean.

Click to see more example sentences
felaket Unglücke, Unglück

Büyük bir felaket görüyorum.

Ich sehe großes Unglück kommen.

Ama bir felaket, tehlike içinde, yardıma muhtaç insanlar

Aber ein Unglück, Menschen in Gefahr, Menschen, die Hilfe brauchen

Yeni Dünya", tam bir felaket!

Die Neue Welt ist ein Unglück.

Click to see more example sentences
felaket Tragödien

Küçük bir kasaba için çok fazla felaket.

So viel Tragödie für solch eine kleine Stadt.

Yine de bir felaket değil.

Es ist aber auch keine Tragödie.

Rawlins Barajı felaketi için yapılmış olan bir resimle başlayacak.

Sie wird mit Caldwells Denkmal für die Rawlins-Damm-Tragödie beginnen.

Click to see more example sentences
felaket Verderben

Ben onun felaketi olmalıyım.

Ich muss sein Verderben sein.

Bu senin ve onun felaketi olur.

Es wäre dein Verderben und ihres.

O çocuk senin felaketin olacak.

Der Junge wird dein Verderben sein.

felaket Naturkatastrophe

Bu bir doğal felaket değil.

Das ist keine Naturkatastrophe.