getirdin

Sana başka bir şey getireyim mi tatlım?

Kann ich dir noch etwas bringen, Süßer?

Bana bir bira daha getir.

Hol mir noch ein Bier.

Travma tahlillerine bir de EKG ekleyin ve hemen röntgen cihazını getirin.

Füge eine EKG zu den Notfalluntersuchungen und bringt ein Röntgengerät her, sofort.

Tarzan ilaç getirmek.

Tarzan holen Medizin.

Sen ve Godfrey Hoffner'e gideceksiniz ve onu güdümleyicinin dördüncü parçası ile birlikte buraya getireceksiniz.

Sie und Godfrey suchen Hoffner auf und bringen ihn hierher. Mit dem vierten Teil des Bombenzielgeräts.

Sen de sonraki atış için biraz daha karışım getir.

Und Du bring noch etwas Mischung für den nächsten Schuss.

O koca kıçını tezgaha doğru yollandır ve bana bir bira getir.

Beweg deinen fetten Arsch von der Theke und hol mir ein Bier.

Kubbe bizi bu noktaya kadar getirdi.

Die Kuppel hat uns so weit gebracht.

Sana biraz şarap getireyim.

Ich hole dir etwas Wein.

Hey, Walt'ı getirdin mi?

He, hast du Walt mitgebracht?