izledik

Biz de Terrance ve Phillip'i izledik.

Wir haben den Terrance und Phillip-Film gesehen.

Baltar, senin koordinatlarını izledik ve tedavisi olmayan bir hastalık bulduk.

Baltar, wir folgten Deinen Koordinaten, und haben nur eine unheilbare Krankheit gefunden.

Zeffirelli'nin "Romeo ve Juliet" ini de izledik.

Wir haben Zeffirellis "Romeo und Julia" gesehen.

Saul ve ben her şeyi izledik.

Saul und ich haben alles beobachtet.

Sayın Başkan, Habib Marwan tarafından kaydedilen kaseti izledik.

Mr. President, wir haben ein Video von Habib Marwan gesehen.

Adamlarım ve ben, hepimiz Betancourt otellerine gittik ve M'i izledik.

Meine Leutnants und ich nahmen alle ein Betancourt und hielten nach M Ausschau.

Senin bu merdivenlerden yuvarlanmanı izledik.

Wir sahen dich die Treppen hinunterstürzen.

Trudy ile Liberty Valance'i izledik.

Trudy und ich sahen Liberty Valance.

Ning-Po'yu helikopterle gölge gibi izledik.

Wir beschatteten Ning-Po per Hubschrauber.

Bu yüzden izledik ve bekledik.

Also haben wir beobachtet und gewartet.