Turkish-German translations for kısaca:

kurz · other translations

kısaca kurz

Merhaba kızlar. Benim adım Maurice Moss. Ya da kısaca Moss.

Hallo, Mädels, ich heiße Maurice Moss, oder kurz "Moss".

Ah benim kısacık ömrümde

Oh, mein kurzes, kurzes Leben

Kısacık bir an kendimden şüpheye düştüm.

Ich hatte einen kurzen Moment des Selbstzweifels.

Click to see more example sentences