kalkanları

Paratrinik kalkan, yoğun enerji matrisi biyo-nöro çevrim?

Paratrinische Schilde, dichte Energiematrix, bioneurale Schaltungen.

Kalkanları kaldırın, silahlar hazırda beklesin.

Schilde hochfahren, Waffen bereitmachen.

Belki bir kalkanın gerisindedir.

Vielleicht ist sie abgeschirmt.

Görünmezlikten çıkın, kalkanları kaldırın.

Tarnvorrichtung abstellen, Schilde hochfahren.

Mühendislik, kalkanları genişletin.

Maschinendeck, Schilde ausdehnen.

Bu akşam kalkan bir otobüs var.

Heute Nacht fährt ein Bus.

Zamansal kalkanlar çöküyor.

Temporale Schilde versagen.

Biz kalkanları severiz.

Wir haben Schutzschilde.

Kalkanları devre dışı.

Ihre Schilde deaktivieren.

Kalkanlar yukarı, azami warp.

Schilde hoch. Maximale Stärke.