kazın

Daha hızlı kazın.

Noch schneller graben.

Mezarınızı kazın bakalım.

Schaufelt eure Gräber.

Şimdi onun için bir çukur kazın.

Und jetzt grabt ihm ein Loch.

Ve kazın çocuklar, yere serilene kadar kazın!

Und grabt, Jungs Grabt, bis ihr fallt