Turkish-German translations for kiralamak:

mieten · pachten · vermieten · ausleihen · verpachten · anmieten · other translations

kiralamak mieten

Bir kasa kiralamak istiyorum.

Ich möchte ein Schließfach mieten.

Bir araba kiralamak istiyoruz.

Wir möchten einen Wagen mieten.

Kim tavuk kiralamak ister ki?

Wer will ein Huhn mieten?

Click to see more example sentences
kiralamak pachten

Tourneuil'de toplamam gereken kiralar var.

Ich muss in Tourneuil Pachten eintreiben.

kiralamak vermieten

Netherfield Parkı sonunda kiralanmış.

NetherfieId Park ist endlich vermietet.

kiralamak ausleihen

Evet, bu Garden State'in bu kopyasını kiralamak istiyorum.

Äh, ja, ich möchte diese Kopie von Garden State ausleihen.

kiralamak verpachten

Kiralamak bile kanunlara aykırıdır.

Auch das Verpachten ist illegal.

kiralamak anmieten

Sahte bir adla kiralanmış.

Angemietet unter falschem Namen.