Turkish-German translations for korumak:

beschützen · schützen · bewachen · verteidigen · beibehalten · bewahren · behüten · sichern · behalten · absichern · aufbewahren · erhalten · warten · other translations

korumak beschützen

Lütfen koru beni.

Bitte beschütze mich.

Hayır, birbirimizi korumak bize kalmış.

Nein, wir müssen uns gegenseitig beschützen.

Ya da Kutsal Kase'yi koruyan Köprü Bekçisi gibi.

Oder wie ein Brückenwärter, der den Heiligen Gral beschützt.

Click to see more example sentences
korumak schützen

Seyyar faz ayırıcıyı kullanabiliriz. Onu uzaysal geçişten koruyabilir.

Ein tragbarer Phasendiskriminator könnte sie beim Übertritt schützen.

O seni koruyacak mı?

Wird sie dich schützen?

Ve bu da, Renard Parish halkını korumak ve onlara hizmet etmek demek benim için.

Und das heißt für mich, schützen und dienen, den Bürgern von Renard Parish.

Click to see more example sentences
korumak bewachen

Her çıkışı koruyun.

Bewacht jeden Ausgang.

Snake, sen Ed'in silah dükkanını koru. Dell, bowling salonu.

Snake, du bewachst Eds Waffenladen, Dell, du bewachst die Kegelbahn.

Sen burada kal, motorları koru. Olmaz.

Du bleibst hier und bewachst die Motorräder.

Click to see more example sentences
korumak verteidigen

Koru kendini kardeşim!

Verteidige dich, Bruder!

Bu hayvanlar kadın ve çocuklar tarafından korunuyordu.

Diese Tiere wurden von Frauen und Kindern verteidigt.

Klaus Aiden'ı öldürüyor sen de onu koruyorsun öyle mi?

Erst tötet Klaus Aiden und dann verteidigst du ihn noch?

Click to see more example sentences
korumak beibehalten

Gazetecilik ahlakımızı korumamız gerek.

Wir müssen journalistische Seriösität beibehalten.

Bu koordinatları koruyun.

Diese Koordinaten beibehalten.

Mevcut yörüngemizi koruyun.

Derzeitige Umlaufbahn beibehalten.

Click to see more example sentences
korumak bewahren

Şimdi de seni korumak zorundayım.

Und ich muss dich bewahren.

Güvencede tutmak, korumak ve savunmak.

Bewahren, beschützen und verteidigen.

Sadece bu toprakları korumak istiyoruz!

Wir wollen nur dieses Land bewahren!

Click to see more example sentences
korumak behüten

Ama o, oğlunu o kadar çok seviyordu ki, aşırı korumacı davrandı.

Doch sie liebte ihren Sohn so sehr, dass sie übertrieben behütend wurde.

Koru beni Tanrım.

Behüte mich, Herr.

Christabella bizi koruyacak.

Christabella behütet uns.

korumak sichern

Eğer siz gerçekten ağaçları korumak ve kurtarmak istiyorsanız

Wenn Sie wirklich die Bäume schützen und sichern wollen

Niassi, Salba, Binetou, Senebou benim korumam altında, çocuklarınız güvende olacak.

Salba, Binetou, Seynabou Unter meinem Schutz sind eure Kinder sicher.

Takım B, çevreyi koruyun.

Team B, sichert die Umgebung.

korumak behalten

Şeref tribününe yaklaşılırken, Hollandia üççeyrek boy farkını koruyor.

Hollandia behält die Führung mit einer drei-viertel Länge.

Bu dünya onu sonsuza dek koruyacak

Diese Welt wird sie ewig behalten.

korumak absichern

Tennant beni, sizi korumam için tuttu.

Tennant hat mich eingestellt, um Sie abzusichern.

Ya güney? Long Beach'e kadar tüm kanallar bazuka ve ateş tabancalarıyla korunuyor.

Alle Kanäle bis Long Beach sind mit Granat und Flammenwerfern abgesichert.

korumak aufbewahren

Tate önemli bir şeyi kaydediyormuş. Korumak istediği bir şey.

Tate muss etwas Wichtiges aufbewahrt haben, etwas, was er schützen wollte.

korumak erhalten

Meme altı kıvrımını korumak için meme başı çevresinden keserim.

Ich würde eine periareolaren Einschitt machen um die Submammarfalte zu erhalten.

korumak warten

Pozisyonu koru ve bekle.

Position halten und warten.