kullanacağız

Her şeyi kullanıyor olabilirler.

Sie könnten alles Mögliche benutzen.

Hey! Bu uçan şemsiyeyi kim kullanıyor?

Wer lenkt diesen fliegenden Regenschirm?

Yine kredi kartı kullanıyorlar.

Benutzen wieder eine Kreditkarte.

Chaotica'nın yayın mikrofonunu kullanmak zorunda kalacaksın.

Dafür müssen Sie Chaoticas Radiomikrofon benutzen.

Seslerle iletişime geçiyordu, ruh tahtası kullanıyordu.

Sie leitete Séancen, sie benutzte Kontaktbretter.

Sendikanın içindeki bağlantılarımızı kullanırız baba.

Wir nutzen unsere Gewerkschaftskontakte, Paps.

Birisi kredi kartını kullanmış.

Jemand benutzt deine Kreditkarte.

Sadece onu kullan.

Benutze sie einfach.

Lütfen onu kullan.

Ergreif sie bitte.

Civa fülminatı kim kullanabilir?

Wer würde Quecksilberfulminat benutzen?